شنبه الی چهارشنیه8 الی 15:30
پنجشنبه8 الی 12
جمعهاز طریق تیکت