آزمایشگاه خاک شناسی

آنالیز دقیق و به موقع خاک در تعیین الزامات مواد مغذی گیاه، برای تشخیص و بکارگیری منابع آن قابل اهمیت می باشد، امکانات تحلیلی مورد نیاز برای آنالیز شیمیایی خاک ها ،گیاهان،آب و کود از نظر ماهیت کاملا یکسان است.

آنالیز خاک مجموعه ای از فرآیندهای مختلف شیمیایی است که میزان مواد مغذی موجود در گیاه را در خاک تعیین می کند،اما بررسی خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاک هم برای تغذیه گیاهان یا سلامت خاک حائز اهمیت می باشد. آنالیز شیمیایی خاک محتوای مواد مغذی مورد نیاز گیاه را تعیین می کند.

آنالیز خاک شامل موارد ذیل می باشد:

  • نمونه برداری
  • آنالیز آزمایشگاهی نمونه ها
  • تفسیر نتایج با صدور توصیه کود
 
 

آنالیز کامل خاک شامل اندازه عناصر ماکرو    (N.P.K) عناصر میکرو ( Fe، Ca، Mn،Zn) ،آهک ، ماده آلی، بافت خاک، Ec  (قابلیت هدایت الکتریکی خاک) ، PH ( اسیدیته یا قلیائیت )، Sp ( درصد اشباع) می باشد و همینطور آنالیز کامل آب های کشاورزی شامل اندازه گیری کاتیونها (Na+ ،K+ ،Ca+2 ،Mg+2) وآنیونها شامل (Cl،Hco3،Co3-2، سولفات) و همچنین TDS(کل مواد جامد محلول) و TSS(کل مواد جامد معلق ) می باشد و آنالیز کامل برگ شامل، اندازه گیری B، N،P،K،Ca،Mg،عناصر میکرو( Fe، Ca، Mn،Zn) می باشد که با انجام آنالیز خاک ،آب و برگ در زمانهای مناسب به صورت کامل کمک شایانی به برطرف کردن کمبود عناصر گیاه می کند و همچنین در ثمردهی درختان تاثیر بسزایی خواهد داشت.