پارامترهای معمول قابل اندازه‌گیری در خاک

پارامتر مورد اندازه گیریواحدروش قرائت
pHاسیدیتهدستگاه پی‌اچ-متر
ECقابلیت هدایت الکتریکیdS/mدستگاه هدایت‌سنج
SARنسبت جذب سدیممحاسبه از طریق فرمول
Nنیتروژن (ازت)%دستگاه کجلدال
Pفسفرmg/kgدستگاه اسپکتروفتومتر
Kپتاسیمmg/kgدستگاه فلیم‌فتومتر
Naسدیمmeq/lدستگاه فلیم‌فتومتر
Caکلسیمmeq/lتیتراسیون
Mgمنیزیمmeq/lتیتراسیون
T.N.V.کل کربنات‌ها%تیتراسیون
OMماده آلی%روش والکی-بلک
CaSO4.H2Oگچ%روش استون
SPدرصد اشباع%دستگاه آون
Soil textureبافت خاکروش هیدرومتر
Feآهنmg/kgدستگاه جذب اتمی
Cuمسmg/kgدستگاه جذب اتمی
Mnمنگنزmg/kgدستگاه جذب اتمی
Znرویmg/kgدستگاه جذب اتمی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *