پارامترهای معمول قابل اندازه‌گیری در گیاه

پارامتر مورد اندازه گیریواحدروش قرائت
Nنیتروژن (ازت)%دستگاه کجلدال
Pفسفر%دستگاه اسپکتروفتومتر
Kپتاسیم%دستگاه فلیم‌فتومتر
Naسدیم%دستگاه فلیم‌فتومتر
Caکلسیم%تیتراسیون
Mgمنیزیم%تیتراسیون
Clکلر%تیتراسیون
Sگوگرد%دستگاه اسپکتروفتومتر
Bبورmg/kgدستگاه اسپکتروفتومتر
Feآهنmg/kgدستگاه جذب اتمی
Cuمسmg/kgدستگاه جذب اتمی
Mnمنگنزmg/kgدستگاه جذب اتمی
Znرویmg/kgدستگاه جذب اتمی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *